تاسیسات برقی

 

تاسیسات-برقی-ساختمان
تاسیسات-برقی-ساختمان

مهندسان برق، بعد از دریافت نقشه‌های جانمایی تاسیسات مکانیکال و دریافت میزان مصرف تجهیزات مختلف تاسیسات، همچنین دریافت جانمایی وسایل داخل واحد از طریق معماران داخلی، اقدام به طراحی، محاسبه و جانمایی تجهیزات برقی می‌کنند.
در این سایت ما به شما شرکت های مختلف تاسیسات برق را معرفی میکنیم تا کمکی باشد برای انتخاب شما.

پیدا نشد

پوزش می طلبیم، ولی برگی که درخواست کرده اید پیدا نشد. شاید اگر دنبال آن بگردید پیدا شود.