معماری ایرانی

معماری ایرانی
معماری ایرانی

دیباچه

ساختمانهای تاریخی هر کشور بخشی از شناسنامه فرهنگیو کارنامه مردمی است
که در آن زندگی می کرده اند. هرچندبرگهای زرین این دفتر پرارج، پراکنده است اما از
همین پراکنده هاچیزهایی می توان گرد آورد که در هیچ دیوان پرداخته ای نیامده است.

 

در ایران ما، پایگاه هنر و معماری و شهرسازی، درست پس از سخن دری جای دارد. با این که صدها دفتر و دیوان و جنگ درباره شعر و نثر فارسی پرداخته شده، از هنر معماری چنانکه باید و شاید، یاد نشده و اگر چند تن چون ” ابن خردادبه ” و ” اصطخری ” و برخی از جغرافی دانان دیگر به تناسب نوشته ای که در دست داشته اند، گاه فهرستی از بناها و شاهکارهای هنر معماری را در تألیفات گرانبهای خود گرد آورده اند، دیگران بیشتر در برابر این گونه شاهکارها به توصیفهای شاعرانه بسنده کرده اند.

از نمودهای آشکار معماری و زیبایی و تناسب سردرها و گنبدها و ایوانها بسیار سخن رفته و دفترهای گوناگونی به آن پرداختهاند. ولی آنچه که بیشتر شایسته بررسی است، گوهر معماری ایرانی و منطق ریاضی و عرفان نهفته در آن است.

بازار

بازار وکیل شیراز

بازار ساختمانهای ویژه را در معماری سنتی می توان در دو بخش بررسی کرد: ساختمانهای برون شهری و درون شهری نمونه ساختمانهای درون شهری، بازار ، گرمابه، مسجد، مدرسه، آب انبار و مانند آن و نمونه ساختمانهای برون شهری، کاروانسرا، میل راهنما، برج، رباط، ساباط و مانند آن هستند. یکی …

بیشتر بخوانید »

دژ

قلعه فلک الافلاک

دژ در گذشته در کنار بسیاری از آبادیها و شهرها یک دژ یا قلعه بوده است. بویژه آبادیهایی که در پیرامون کویرهای ایران است. این دژها هنگامی که آبادی با ناآرامی و ناامنی روبرو میشد، پناهگاه مردمی شده است. یکی از بزرگترین و مشهورترین آنها ارگ بم است که به …

بیشتر بخوانید »

آرامگاه

آرامگاه

آرامگاه در این بخش سعی می شود مروری داشته باشیم بر گونه های مختلف آرامگاه ها. در این سیر از گونه های نخستین آغاز می کنیم که گورهای گروهی یکی از قدیمی ترین انواع آنها می باشد. گورهای گروهی که در تپه سیلک یافت شده نشان میدهد که مردم ایران …

بیشتر بخوانید »

خانقاه

قدیمی ترین خانقاه

خانقاه خانقاه در گذشته خانه ای موقتی و همگانی برای کسانی بوده که سرپناهی نداشته اند.عارفان آن را به ساختمانی می گفتند که در آن گرد هم می آمدند و آموزش و درس داشتندیا حلقه ای تشکیل می دادند و مجلس وجد و سماع برگزار می کردند. آنها همچنین خانه …

بیشتر بخوانید »

بادگیر

بادگیر ایران

بادگیر بادگیر از روزگاران دور در ایران زمین به کار گرفته شده و از نامهای باستانی و گوناگون آن مانند واتغر و بادهنج و باتخان و خیشود و خیشخان برمی آید که پدیده ای تازه نیست؟ نمونه های گوناگون دارد و بر پایه آب و هوا (اقلیم) و راستای باد …

بیشتر بخوانید »

کلیسا

کلیسا قدیمی

کلیسا واژه کلیسا از واژه یونانی اکلسیا برگرفته شده است و به معنای جماعت و جایگاه گردهمایی مومنان می باشد؛ جماعتی که هدف مشترک دارند و هدف مشترک آنها پرستش خداوند است. از این رو کلیسا تنها به یک ساختمان و آنچه کالبد مادی دارد گفته نمی شود به گفته …

بیشتر بخوانید »

آتشکده

آتشکده آتشکده ها در ایران، همواره معماری ویژه ای داشته اند. این معماری الگویی برای دیگر ساختمانها هم شده است. ساختمان آنها بدین گونه بوده که یک گنبدخانه در میان داشته و یک راهرو که برگرد آن می گشته است. در پیشگاه این گنبدخانه، پادیاو یا جایگاه شستشو بوده است. …

بیشتر بخوانید »

پل

پل دختر_میانه

پل پلها از ساختمانهایی هستند که هم در بیرون از شهرها و هم درون شهرها ساخته میشوند. در گذشته گاه از سدها و بندها هم همچون پل بهره گیری می شده است؛ به ویژه آنها که در راستای گذر و رفت و آمد مردم ساخته می شده اند. پل های …

بیشتر بخوانید »