خانه | آموزش معماری | معماری ایرانی

معماری ایرانی

معماری ایرانی
معماری ایرانی

دیباچه

ساختمانهای تاریخی هر کشور بخشی از شناسنامه فرهنگی
و کارنامه مردمی است که در آن زندگی می کرده اند. هرچند
برگهای زرین این دفتر پرارج، پراکنده است اما از همین پراکنده ها
چیزهایی می توان گرد آورد که در هیچ دیوان پرداخته ای نیامده است.

در ایران ما، پایگاه هنر و معماری و شهرسازی، درست پس از سخن دری جای دارد. با این که صدها دفتر و دیوان و جنگ درباره شعر و نثر فارسی پرداخته شده، از هنر معماری چنانکه باید و شاید، یاد نشده و اگر چند تن چون ” ابن خردادبه ” و ” اصطخری ” و برخی از جغرافی دانان دیگر به تناسب نوشته ای که در دست داشته اند، گاه فهرستی از بناها و شاهکارهای هنر معماری را در تألیفات گرانبهای خود گرد آورده اند، دیگران بیشتر در برابر این گونه شاهکارها به توصیفهای شاعرانه بسنده کرده اند.

از نمودهای آشکار معماری و زیبایی و تناسب سردرها و گنبدها و ایوانها بسیار سخن رفته و دفترهای گوناگونی به آن پرداختهاند. ولی آنچه که بیشتر شایسته بررسی است، گوهر معماری ایرانی و منطق ریاضی و عرفان نهفته در آن است.

پل

پل دختر_میانه

پل پلها از ساختمانهایی هستند که هم در بیرون از شهرها و هم درون شهرها ساخته میشوند. در گذشته گاه از سدها و بندها هم همچون پل بهره گیری می شده است؛ به ویژه آنها که در راستای گذر و رفت و آمد مردم ساخته می شده اند. پل های …

بیشتر بخوانید »